a
RODO
RODO
Ognisko Muzyczne

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2016/679 Z 27.04.2016 R.

W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z

PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ.URZ. UE L 119, S. 1) ORAZ USTAWA Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U. Z 2018 POZ. 1000)

Ochrona danych osobowych jest dla naszej placówki elementem wiarygodności, budującym zaufanie naszych klientów.

Od 25 maja 2018 r. Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna

przestrzega zasad określonych w RODO. RODO jest unijnym prawem wprowadzającym nowe zasady ochrony danych osobowych, które zastąpi dotychczas obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych.

Jednym z nowych obowiązków wszystkich podmiotów, które wykorzystują dane jest obowiązek informowania osób o przetwarzaniu danych osobowych w inny sposób niż dotychczas.

Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych należy przekazywać w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały.

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43 200 Pszczyna. Nasze dane kontaktowe: kontakt@ogniskomuzycznepszczyna.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,

2) wykonania ciążących na naszej placówce obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków, przechowywania faktur, wydawania zaświadczeń (podstawa prawna – art.6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

3) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6ust.1 lit. f RODO)

– „prawnie uzasadniony interes”,

4) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art.6 ust.1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

5) marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art.6 ust 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1) czas trwania umowy,

2) czas wykonywania obowiązków prawnych na czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

3) czas, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,

4) czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJA PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

1) dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię

danych),

2) sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

3) przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

4) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

1) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. innym Stowarzyszeniom, Domom Kultury, organizacjom kulturalnym.

2) Innym administratorom, np. brokerom ubezpieczeniowym,

3) Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej).

4) Media społecznościowe, radio, TV, internet, plakaty, afisze, banery publiczne.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość z potwierdzeniem odbioru na adres: kontakt@ogniskomuzycznepszczyna.pl.

PROFILOWANIE

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub  prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Góra
Skip to content